پرداخت قبض آب

هستی ولی صدای ضعیفی ته خطوط، یک ارتباط وصل شده با فقط سکوت امواج ناامید به من می رسد ولی، در انتظار ِ پاسخ قبلم معطلی. وقتیکه دستگاه مشترکت پشت هر عدد؛ در هیچ جا به هیچ کس آنتن نمی دهد هستم میان فلسفه ی هستن و شدن پاکم کن از تمام سرت، زنگ هم نزن

پرداخت اینترنتی قبوض

ایرانی زانو نمیزند حتی اگرآسمان ازقامتش کوتاه ترباشد. (کوروش کبیر)

نحوه پرداخت قبض

قدرت عشق بنازم که به یک تیر نگاه جان شیرین بسپارند دو بیگانه به هم...

پرداخت قبض آب

زن بودن خوب است وقتی ازتمام مذکرهای دنیا پای تو در میان باشد ....!! نمیدانی چه کیفی دارد خانوم بودن برای تو ....!!���� تماااام

قبوض گاز و تلفن

ٰبی ٰهمگان به سر شود، اونوقت فک کردی بی تو به سر نمیشود؟؟ چه فیس و افاده ها!!!!! :|

قبض همراه اول

به من تلنگُری بزن شاید, از این خوابِ تکه پاره بِپَرَم نیمهء خالی لیوانم تَرَک خورده هنوز چایم را نخورده بودم که... پاییز بی خداحافظی رفت و تقویم را, تلخ قورت دادم نردبانی, به سمت چشمهایت بگذار این "زمســـــتان" سردتر از همیشه خواهد بود

/ 0 نظر / 50 بازدید